Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Seznam používaných zkratek

A B E C E D N Í  S E Z N A M  Z K R A T E K

používaných odbory Úřadu MČ Praha 7

Zkratka:

Význam:

ARB

administrativně rozdělený byt

b

nabídka na odprodej bytů

b/d

nabídka na odprodej buď bytů nebo domů (mohou si vybrat)

Bbč.

Bubeneč

BezpK

Bezpečnostní komise

BK

Bytová komise

BOZP

Bezpečnost a zdraví při práci

č.parc.

číslo parcely

č.ú.

číslo účtu

ČKA

Česká konsolidační agentura

d

nabídka na odprodej domů

DAR

darovací smlouva

DK

Dopravní komise

DOD

dodatek k nájemní smlouvě

DPS

nájemní smlouva v domě s pečovatelskou službou

DU

nájemní smlouva na dobu určitou

FinVyb

Finanční výbor

Hol.

Holešovice

id.

ideální část nemovitosti

IMIP

Institut městské informatiky

IV.

4. etapa privatizace

k.ú.

katastrální území

KD

Kulturní dům

KHsNP

Komise pro hospodaření s nebytovými prostory

KN

Katastr nemovitostí

KonVyb

Kontrolní výbor

KOO

Komise obnovy a ochrany zaplavených území MČP7

KRoz

Komise rozvoje

KS

odbor Kancelář starosty

KT

odbor Kancelář tajemníka

Katastrální úřad

KulK

Kulturní komise

KŽP

Komise životního prostředí

MajK

Majetková komise

MČ P7

Městská část Praha 7

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MP P7

Městská policie Praha 7

NBP

nebytový prostor

NN

nájemní smlouva na dobu neurčitou

OA

Oddělení archivní

OBNP

Odbor bytů a nebytových prostor

ODO

Odbor dopravy

ODSA MHMP

Odbor dopravně-správních agend Magistrátu hl.m. Prahy

OFI

Odbor finanční

OIC

Odbor Informační centrum

OIF

Oddělení informatiky

OIVZ

Odbor investic a veřejných zakázek

OKŘ

Oddělení krizového řízení

OKS

Odbor kultury a sportu

OM

Oddělení matrik

OMA

Odbor majetkový

OMI MHMP

Odbor městského investora  Magistrátu hl.m. Prahy

OP

Odbor právní

OPP

Oddělení personální práce

OPP MHMP

Odbor památkové péče Magistrátu hl.m.Prahy

OPS

Oddělení právních služeb

OR

Obchodní rejstřík

OrO

Oddělení organizační

ORZUR

Odbor rozvoje a územního rozhodování

OS

Odbor sociální a státní sociální podpory

OSA

Odbor správních agend

OŠK

Odbor školství

OÚR MHMP

Odbor územního rozhodování Magistrátu hl.m.Prahy

OVS

Oddělení vnitřní správy

OVT

Odbor výstavby

OSZ

Odbor sociální a zdravotnictví

OŽP

Odbor životního prostředí

OŽV

Odbor živnostenský

PCP7

Pečovatelské centrum Praha 7

PČR

Policie České republiky

PČR

nájemní smlouva pro policii ČR

PN

přechod nájmu bytu

PO

Požární ochrana

PUDVEST

půdní vestavba

PV

Porada vedení

R MČ P7

Rada Městské části Praha 7

RZHMP

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy

SF

správní firma

SFP

Sociální fond pracovníků

SL

sloučení bytu

SM

výměna bytů

SMLBUD

smlouva o smlouvě budoucí

SN

společný nájem bytů

SocK

Sociální komise

SOU

soutěž o nájem bytu

SportK

Sportovní komise

SSÚ

Silniční správní úřad

STA

starostka

SÚPP

Státní ústav památkové péče

TAJ

tajemník

Tro

Troja

TSK

Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Ú MČ P7

Úřad Městské části Praha 7

UB

smlouva o ubytování

ÚE

Útvar ekonomický

ÚKIA

Útvar kontroly a interního auditu

UN

ukončení nájmu bytu

UNP

uznání nájemního práva

ÚP

Úřad práce

ÚPr

Útvar privatizace

ÚR

územní rozhodnutí ( řízení)

USN

ukončení společného nájmu bytu

V.

5. etapa privatizace

VHČ

vedlejší hospodářská činnost

VoD

vedoucí odborů

Z MČ P7

Zastupitelstvo Městské části Praha 7

ZahrK

Zahraniční komise

ZAS STA

zástupce starostky

ZdravK

Zdravotní komise

ZHMP

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

ZPN

zamítnutí přechodu nájmu

ZPS

Zóna placeného stání

ZSM

zamítnutí výměny bytu

Út 10. únor 2009, 08:21:02 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one