Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek na zakoupení nebo celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

·    Není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popř. ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení

·    Je odkázán na individuální dopravu

Příspěvek se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

·    S těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g)

·    Úplně nebo prakticky nevidomé

·    Mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně,

a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu dítěte.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000,- Kč, výše na opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000,- Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním žijí v domácnosti.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č.5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takové úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se poskytne, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

·    Motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím

·    Do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla

·    Do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník, zplnomocněnec)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku je podání žádosti a splnění všech zákonných podmínek. Poté bude zahájeno správní řízení. Zdravotní stav posuzuje úřad práce, na základě vyžádání posouzení příslušným úřadem. Po obdržení posudku o zdravotním stavu žadatele vydá příslušný úřad Rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) příspěvku na zakoupení, celkovou opravu nebo úpravu motorového vozidla. 


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o příspěvek zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče.

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu   

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti, popř. zplnomocnění nebo  rozhodnutí o opatrovnictví
  • příjmy členů žijících ve společné domácnosti za 3 měsíce zpětně od podání žádosti
  • čestné prohlášení o majetkových poměrech
  • předpokládaná cena, potvrzení z evidence motorových vozidle, že není vlastníkem motorového vozidla nebo čestné prohlášení, že do 2 měsíců prodá původní motorové vozidlo, jehož je dosud držitelem (pouze že žádá o příspěvek na zakoupení motorového vozidla)
  • potvrzení že se jedná o celkovou opravu motorového vozidla 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

zadost o zakoupeni_oprava auta.doc

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové  péče.


Správní poplatky:

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání. Po dobu posuzování zdravotního stavu úřadem práce lhůta k vyřízení žádosti neběží.


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení


Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů    zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení   

  

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7. 


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud nastanou skutečnosti uvedené v závazku, který žadatel učinil před poskytnutím příspěvku, je příjemce povinen vrátit příspěvek, respektive jeho poměrnou část. Neučiní-li tak příjemce dobrovolně, přistoupí správní orgán k vymáhání pohledávky. 


Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:52:40 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one