Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Příspěvek na úpravu bytu

Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu, který užívají k trvalému bydlení.

Výše příspěvku se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70% prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše

·    50 000,- Kč nebo

·    100 000,- Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu

Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen, pokud se žadatel písemně zaváže předem, že:

·    Příspěvek vyúčtuje do tří let od zahájení řízení

·    Příspěvek vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí

·    Vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70% vynaložených nákladů.

Podrobné informace a výčet úprav bytu vám poskytnou pracovnice odboru sociálního a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník, zplnomocněnec)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku na úpravu bytu je skutečnost, že žadatel užívá byt, na jehož žádá příspěvek k trvalému bydlení a je občanem s těžkým zdravotním postižením uvedeným v příloze č.5 písmenech a) až g) vyhl. 182/1991 Sb. Další podmínkou je  podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení, jehož součástí je místní sociální šetření. Po ukončení správního řízení bude vydáno Rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) příspěvku na úpravu bytu. 


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o příspěvek na úpravu bytu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče.

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu       

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti, popř. zplnomocnění nebo  rozhodnutí o opatrovnictví
  • příjmy členů žijících ve společné domácnosti za 3 měsíce zpětně od podání žádosti
  • čestné prohlášení o majetkových poměrech
  • rozpis požadovaných úprav a jejich předpokládaná cena

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

zadost o upravu bytu.doc

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové  péče.


Správní poplatky:

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání. Po dobu posuzování zdravotního stavu úřadem práce lhůta k vyřízení žádosti neběží.


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení


Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů    zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení     

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na úpravu bytu můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7. 


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud nastanou skutečnosti uvedené v závazku, který žadatel učinil před poskytnutím příspěvku, je příjemce povinen vrátit příspěvek, respektive jeho poměrnou část. Neučiní-li tak příjemce dobrovolně, přistoupí správní orgán k vymáhání pohledávky. 


Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:51:14 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one