Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla,

·    Jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude toto motorové vozidlo používat pro svou pravidelnou dopravu

·    Který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela(manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplně nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo

·    Který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze  onemocnění v tomto zařízení,

pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku.

Výše příspěvku činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně 9 900,- Kč a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně 6 000,- Kč.

Pokud občan splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého příspěvku a každého dalšího o 2 124,- Kč.

Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek.   


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník, zplnomocněnec)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku je podání žádosti a splnění všech zákonných podmínek. Poté bude zahájeno správní řízení, po jehož ukončení bude vydáno Rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) příspěvku na provoz motorového vozidla. 


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče.

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu   

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti, popř. zplnomocnění nebo  rozhodnutí o opatrovnictví
  • velký technický průkaz s vyznačením platné technické kontroly
  • průkaz ZTP, ZTP/P

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

zadost o provoz motor_vozidla.doc
zadost o provoz motor_vozidlaB.doc

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové  péče.


Správní poplatky:

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání. 


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení


Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů    zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení    


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na  provoz motorového vozidla můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7. 


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud nastanou skutečnosti uvedené v závazku, který žadatel učinil před poskytnutím příspěvku, je příjemce povinen vrátit příspěvek, respektive jeho poměrnou část. Neučiní-li tak příjemce dobrovolně, přistoupí správní orgán k vymáhání pohledávky. 


Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:50:01 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one