Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je nová státní sociální dávka, která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek se poskytuje osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony umožňující účastnit se sociálního života, tj. komunikovat, nakládat s penězi či osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké až po úplnou závislost. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

Příspěvek je určen na úhradu za péči (sociální službu), kterou zajišťuje buď přímo poskytovatel sociální služby (může jít o pobytovou, ambulantní nebo terénní službu), nebo pečující osoba (rodinný příslušník, ale i někdo jiný). Žadatel o příspěvek je povinen nahlásit, jakým způsobem mu bude péče zajištěna.  Péče může být i kombinovaná a příspěvek lze použít i na další doplněnou péči.  

Příspěvek se nevyplácí, jestliže oprávněná osoba je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, s výjimkou dětského domova, nebo je ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.

Výše příspěvku

Stupeň závislosti

Osoby do 18 let

Osoby starší 18 let

stupeň I – lehká závislost

3 000,- Kč

2 000,- Kč

stupeň II – středně těžká závislost

5 000,- Kč

4 000,- Kč

stupeň III – těžká závislost

9 000,- Kč

8 000,- Kč

stupeň IV – těžká závislost

11 000,- Kč

11 000,- Kč

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník, zástupce na základě plné moci)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou je podání žádosti na formuláři předepsaném MPSV a dodání všech potřebných dokladů. Poté bude zahájeno správní řízení. Následuje posouzení stupně závislosti na pomoci jiného člověka: příslušná sociální pracovnice provede sociální šetření v přirozeném prostředí – jde především o domácnost žadatele, ale v případech, kdy žadatel pobývá mimo domov, provádí se totéž v léčebnách, ústavech apod.) Pokud žadatel neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, ztrácí možnost příspěvek na péči získat. Výsledek sociálního šetření je spolu s žádostí zaslán k vyjádření posudkového lékaře úřadu práce. Žadateli je tato skutečnost oznámena Rozhodnutím o přerušení řízení. Při posouzení stupně závislosti vychází posudkový lékař ze zdravotní dokumentace, kterou si vyžádá od příslušného lékaře, uvedeného v žádosti o příspěvek a z výsledku sociálního šetření. Po doručení výsledku posouzení stupně závislosti posudkovým lékařem je žadateli vydáno Rozhodnutí o přiznání, zvýšení, snížení či nepřiznání příspěvku na péči.   


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o příspěvek na péči na předepsaném formuláři MPSV (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu) na příslušný úřad.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče nebo oddělení péče o rodinu a děti.
Dveře č. 131 – 132, l. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 1111.    (pro rodiny s nezletilými dětmi)

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu    (ostatní občané)   

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti, popř. plnou moc od žadatele, rozhodnutí o opatrovnictví

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Zadost na prispevek na peci.pdf
Oznameni o poskytovateli pomoci.pdf

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a děti nebo na oddělení doplňkové péče.


Správní poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání. Do této doba se nepočítá doba, po kterou je žádost posuzována posudkovým lékařem a řízení je přerušeno.


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách


Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku  můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7. 


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Příjemce příspěvku musí využívat příspěvek pouze na zajištění potřebné pomoci. Pokud tuto povinnost řádně neplní, výplata příspěvku po předchozím písemném upozornění může být zastavena nebo může být příspěvek odejmut. Příjemce příspěvku, který přijal příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen tento přeplatek vrátit.    


Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:48:36 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one