Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Příspěvek na individuální dopravu

Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní rok

·    občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) vyhl. č. 182/1991 Sb.,

·    občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo

·    rodiči uvedenému v §36 ods.1 písm. c),

který se pravidelně individuálně dopravuje a který není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, zaváže-li se předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu.

Výše příspěvku činí 6 500,- Kč na kalendářní rok. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z celkové částky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník, zplnomocněnec)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku je podání žádosti a splnění všech zákonných podmínek. Poté bude zahájeno správní řízení. Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař úřadu práce. Po obdržení posudku o zdravotním stavu vydá úřad Rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) příspěvku na individuální dopravu.


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o příspěvek na individuální dopravu


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče.

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu   

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti, popř. zplnomocnění nebo  rozhodnutí o opatrovnictví

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

zadost o indiv_doprava.doc

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové  péče.


Správní poplatky:

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání.


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení


Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů    zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení    


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud nastanou skutečnosti uvedené v závazku, který žadatel učinil před poskytnutím příspěvku, je příjemce povinen vrátit příspěvek, respektive jeho poměrnou část. Neučiní-li tak příjemce dobrovolně, přistoupí správní orgán k vymáhání pohledávky.  


Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:47:12 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one