Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Občanské průkazy - Praha 7

OBJEDNEJTE SE ONLINE

Žádost  s doklady může občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Vyhotovený občanský průkaz může občan  převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

OBČANSKÉ PRŮKAZY


Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan starší patnácti let, za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana a nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce (není požadována plná moc).
Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.
Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, podává žádost i přebírá občanský průkaz opatrovník.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění požadovaných náležitostí, které ukládá zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Žádost o vydání občanského průkazu s doklady může občan  předložit osobně  nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc). Poštou může žádost odeslat, pokud je vyplněna na originálním tiskopisu a zároveň jsou přiloženy originály nebo ověřené kopie dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu.

Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7 , odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel

Návštěvní hodiny  
 Oddělení dokladů a evidence obyvatel
 Pondělí

 8.00

 -

 11.30

   12.30  -  17.30 
 úterý

 8.00

 -  11.30   12.30  -  14.00
 Středa

 8.00

 -  11.30   12.30  -  17.30
 Čtvrtek

 8.00

 -  11.30   12.30  -  14.00
 Pátek

   ZAVŘENO

 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu (formuláře se vyplňují a podepisují do bíle vyznačených rubrik vždy modrou nebo černou propisovací tužkou, žádost o vydání občanského průkazu se podepisuje do oranžového rámečku v pravém dolním rohu tak, aby podpis rámeček nepřesáhl). Podpisem občana se pro účely vydání OP rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména a příjmení, popř. pouze příjmení (bez zkratek a titulů).  Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená, nebo jinak znehodnocená),
 • jednu fotografii,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže),
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

 • rodný list (občané narození v Praze)
 • dosavadní občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

 • rodný list (občané narození v Praze)
 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, úmrtní list manžela, pravomocné rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství předložíte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:

 • rodný list nebo rodný a křestní list občana,
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, předkládá:

 • doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • rodný list nebo rodný a křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
 • dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu je občan povinen odevzdat  při převzetí nového občanského průkazu.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání občanského průkazu obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel  nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Komunardů 10, Podatelna


Správní poplatky:

Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy je výše správního poplatku 100 Kč.

Za vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popř. z jiného osobního důvodu občana, je výše správního poplatku 100 Kč.


Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů od podání na příslušný úřad. 

 

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů:

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti.
V žádosti občan uvede: jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu a rozsah požadovaných údajů.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, ten se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně před orgánem příslušným k poskytování údajů. Zároveň se žádostí občan předloží svůj občanský průkaz.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce.


Právní předpisy:

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka  KOŽÍŠKOVÁ, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel.


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.1.2007


Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.


Ne 10. květen 2009, 12:25:59 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one