Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II nebo III. stupně podle přílohy č. 3 uvedené vyhlášky.

Zdravotní stav občana posuzuje posudkový lékař úřadu práce. O posouzení zdravotního stavu žádá úřad, nikoliv občan.

Na základě přiznání mimořádných výhod vydává příslušný úřad průkazky TP, ZTP, ZTP/P. Na průkazce je vyznačen stupeň přiznaných výhod a časová platnost.

Některé výhody, které vyplývají z přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Další úlevy a slevy jsou upraveny v právních předpisech jiných resortů (např. vyšší sazba, o kterou se snižuje základ pro daň z příjmů, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P – ministerstvo financí, dále např. bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, vyhrazená místa k parkování apod.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník, zplnomocněnec)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou je podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení. Příslušný úřad požádá o posouzení zdravotního stavu příslušný úřad práce, který rozhodne a vydá posudek o jaký stupeň postižení se v daném případě jedná. Na postup při vydávání posudku o zdravotním stavu se nevztahuje správní řád. Úřad práce zasílá úřadu, který o vydání posudku požádal, pouze ty části posudku, které neobsahují údaje o zdravotním stavu posuzované fyzické osoby. Po obdržení posudku vydá úřad Rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) mimořádných výhod v daném stupni pro těžce zdravotně postižené občany. Po nabytí právní moci rozhodnutí vydá příslušný úřad průkaz dle stupně přiznaných mimořádných výhod. (potřeba 1 fotografie a zaplacení správního poplatku) 


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče.

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu   

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti, popř. zplnomocnění nebo  rozhodnutí o opatrovnictví

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

zadost o mimoradne vyhody.doc
zadost o mimoradne vyhody_dite.doc

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové  péče.


Správní poplatky:

Správní poplatek za vydání průkazu mimořádných výhod činí 30,- Kč. Při výměně z důvodu zničení či ztráty průkazu činí správní poplatek 50,- Kč. Povinnost zaplatit správní poplatek za vydání průkazu má i občan, kterému bude po přezkoumání rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod přiznán jiný stupeň mimořádných výhod.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání. Po dobu posuzování zdravotního stavu úřadem práce lhůta k vyřízení žádosti neběží.


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení


Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů    zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení    


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nepřiznání mimořádných výhod můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7. 


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Základní povinnosti držitele průkazu mimořádných výhod:

·    dbát, aby údaje uvedené v průkazu odpovídaly skutečnosti

·    chránit průkaz před poškozením, zničením, zneužitím,

·    hlásit orgánu, který průkazku vydal, že některá z výše uvedených skutečností nastala

·    předložit na výzvu průkaz ke kontrole

·    odevzdat neplatný průkaz

Za nesplnění výše uvedených povinností může být držiteli průkazu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč.     


Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:45:36 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one