Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

Občanu těžce zdravotně postiženému může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí zdravotní pojišťovna.

Příspěvek lze poskytnout na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení (takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti). Maximální výši určuje příloha č. 4.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout pouze tehdy, pokud se žadatel písemně předem zaváže, že vrátí příspěvek (jeho poměrnou část) v případě, že:

·    Zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím

·    Do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou je podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení, jehož součástí je v některým případech místní sociální šetření. Poté příslušný úřad vydá Rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) příspěvku na opatření zvláštní pomůcky.


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o přiznání jednorázového příspěvku na opatření zvláštní pomůcky


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče.

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu       

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • průkaz totožnosti, popř. plnou moc od žadatele, rozhodnutí o opatrovnictví
  • vyjádření odborného lékaře nebo speciálního zařízení o vhodnosti požadované pomůcky
  • příjmy členů, žijících ve společné domácnosti za poslední 3 měsíce od podání žádosti
  • čestné prohlášení o majetkových poměrech
  • předpokládaná cena pomůcky

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

zadost o prispevek na zvl_ pomůcku.doc

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové  péče.


Správní poplatky:

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání.


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení


Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů    zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení   

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na opatření zvláštní pomůcky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7. 


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

     

Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:44:02 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one