Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Hlášení trvalého pobytu - Praha 7

OBJEDNEJTE SE ONLINE

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
za občana mladšího 15 let zákonný zástupce či pěstoun,
za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění požadovaných náležitostí.


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Předložte přihlašovací lístek k trvalému pobytu spolu s příslušnými doklady.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu - Úřad městské části Praha 7  , odbor správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel.  

Návštěvní hodiny  
 Oddělení dokladů a evidence obyvatel
 Pondělí

 8.00

 -

 11.30

   12.30  -  17.30 
 úterý

 8.00

 -  11.30   12.30  -  14.00
 Středa

 8.00

 -  11.30   12.30  -  17.30
 Čtvrtek

 8.00

 -  11.30   12.30  -  14.00
 Pátek

   ZAVŘENO


Na příslušném oddělení v místě nového trvalého pobytu požádejte také o vydání nového občanského průkazu.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

  • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládáte doklad o nabytí státního občanství,
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva), anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. S výše uvedenými doklady odevzdejte vyplněný a podepsaný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu."
Veškeré doklady je třeba předkládat v originále nebo úředně ověřené kopii.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ obdržíte na příslušném oddělení dokladů a evidence obyvatel  nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2 , IC Komunardů 10, Podatelna


Správní poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč.


Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu vyznačena na místě (ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu – pravý dolní roh a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu).


Právní předpisy:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění zákona 413/2005 Sb.


Potřebujete se k věci dozvědět víc?

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – podle ustanovení  § 12 odst. 1 a § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů.
Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  1. byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
  2. byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl, nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  3. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Od nabytí právní moci rozhodnutí bude občanu, jehož trvalý pobyt byl zrušen, vyznačena úřední adresa – sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
Žádost o zrušení trvalého pobytu podává oprávněná osoba na podatelně ÚMČ Praha 7.
V žádosti oprávněná osoba uvede své identifikační údaje (data narození, místo trvalého pobytu), identifikační údaje osoby, které žádá zrušit údaj o místě trvalého pobytu (data narození, místo trvalého pobytu, kde má být údaj zrušen), důvody, pro které má být občanovi údaj o místě trvalého pobytu zrušen.
K žádosti přiloží další doklady, kterými podloží svůj návrh (např. nájemní smlouvu k bytu znějící výhradně na jméno oprávněné osoby, písemnou dohodu oprávněné osoby a osoby, jíž má být údaj o trvalém pobytu zrušen, pravomocné rozhodnutí soudu, v němž je podpořen návrh oprávněné osoby atd.).
Veškeré doklady musí být v originále nebo úředně ověřené kopii.


Za správnost návodu odpovídá:

Štěpánka  KOŽÍŠKOVÁ , vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel.


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.1.2007


Ne 10. květen 2009, 12:24:08 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one