Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Dávky pomoci v hmotné nouzi - OU Praha 7

Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:

1.    příspěvek na živobytí

2.    doplatek na bydlení

3.    mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí.

Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Částky živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima.

Výše příspěvku se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30%, v Praze 35%, příjmu osoby či rodiny).

Doplatek na bydlení.

Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc.

Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví a upravuje pět takových situací.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan, který je místně příslušný, tzn., že má trvalé bydliště v Praze 7 (zákonný zástupce, opatrovník)


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Základní podmínkou je podání žádosti na formuláři předepsaném MPSV a dodání všech potřebných dokladů. Poté bude zahájeno správní řízení, které je ukončeno vydáním oznámení či rozhodnutí.


Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:

Podáním písemné žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi na předepsaném formuláři MPSV (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu) na příslušný úřad.


Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:

Úřad městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče nebo oddělení péče o rodinu a děti.

Dveře č. 131 – 132, l. patro budovy úřadu, tel.: 220 14 1111.    (pro rodiny s nezletilými dětmi)

Dveře č. 135 – 139, I.patro budovy úřadu    (ostatní občané)   

Úřední hodiny:

Pondělí:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Úterý:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Středa:

9.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čtvrtek:

9.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek:

 

 

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklady o všech úhradách v domácnosti: evidenční list od bytu, rozpis nájmu, inkasa, popřípadě další doklady spojené s úhradou nákladů na bydlení, a to za 3 měsíce předcházející v měsíci, ve kterém je žádost podávána
  • průkaz totožnosti,
  • rozhodnutí o hmotném zabezpečení z ÚP
  • doklad o výši příjmu
  • popř. další specifické doklady, které jsou nutné pro řízení o dávce doložit (vyplyne z jednání přímo se sociální pracovnicí)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Zadost o prispevek na zivobyti.pdf
Zadost o doplatek na bydleni.pdf
Zadost o mimoradnou okamzitou pomoc_jednorazove vydaje.pdf
Zadost o mimoradnou okamzitou pomoc_nezbytne naklady.pdf
Zadost o mimoradnou okamzitou pomoc_ujma na zdravi.pdf
Zadost o mimoradnou okamzitou pomoc_z duvodu ohrozeni.pdf

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Úřadě městské části Praha 7, odbor sociální a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a děti nebo na oddělení doplňkové péče.


Správní poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů v případě komplikovaného jednání.


Kteří jsou další účastníci postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.


Právní předpisy:

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi


Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 100/2006 Sb. o životním a existenčním minimu    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7. Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od první splátky dávky na úřad, který rozhodl.


Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nesplní-li žadatel, příjemce nebo společně posuzovaná osoba ve lhůtě stanovené příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi povinnosti, může být žádost o dávku zamítnuta, výplata dávky zastavena nebo dávka odejmuta. Za nesplnění povinností lze uložit žadateli, příjemci nebo společně posuzované osobě pořádkovou pokutu až do 10 000 Kč. Přeplatek vznikne příjemci dávky, pokud dávku přijímal, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že mu dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jestliže dávka byla přiznána nebo její výše stanovena na základě nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů sdělených příjemcem. Částky neprávem přijaté je příjemce povinen vrátit. 


Za správnost návodu odpovídá:

Naďa Zelinková


Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

7.2. 2008

Upozornění:

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Pá 8. květen 2009, 16:41:17 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one