Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Cestovní doklady

CESTOVNÍ DOKLADY
Pro cestu do zahraničí je nezbytný cestovní doklad. Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičen dat s biometrickými údaji (dále jen CDBP) má platnost 10 let, pro občany do 15 let  má platnost  5 let. Cestovní doklad vystavený ve zkrácené lhůtě bez strojově čitelné zóny je platný 6 měsíců.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žádost o pas podává žadatel, za dítě do 15 let jeho zákonný zástupce. Při podávání žádosti o CDBP se musí žadatel dostavit osobně.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:
Splnit náležitosti požadované při podávání žádosti o cestovní pas, které ukládá zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:
Osobní účastí na odboru správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel v místě svého trvalého bydliště. Pokud se jedná o cestovní pas bez strojově čitelných údajů lze žádost podat i u kteréhokoli  obecního úřadu pověřeného vedením matrik. Občan se může nechat zastoupit na základě plné moci pouze při podání žádosti o cestovní pas bez strojově čitelných údajů.
Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Úřad městské části Praha 7 , odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel 
Hotový cestovní doklad si občan starší 15 let musí převzít osobně na oddělení cestovních dokladů v místě svého trvalého bydliště nebo u kteréhokoli obecního úřadu pověřeného vedením matrik. CDBP lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.  Za občana mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům převezme cestovní doklad zákonný zástupce.
Návštěvní hodiny  
 Oddělení dokladů a evidence obyvatel
 Pondělí
 8.00
 -
 11.30
  
12.30
 -
 17.30 
 úterý
 8.00
 -
 11.30
 
12.30
 -
 14.00
 Středa
 8.00
 -
 11.30
 
12.30
 -
 17.30
 Čtvrtek
 8.00
 -
 11.30
 
12.30
 -
 14.00
 Pátek
   ZAVŘENO

Jaké doklady musíte mít s sebou:
Při vydání prvního cestovního pasu  je občan povinen prokázat státní občanství České republiky. Státní občanství ČR se prokazuje: občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením  popř. potvrzením o státním občanství ČR.
Při žádosti o vydání CDBP se nevyplňuje žádost ani se nepředkládá fotografie.

Občan starší 15 let předloží:
  • občanský průkaz
  • rodný list
Nemá-li občan občanský průkaz, musí předložit potvrzení o občanském průkazu, rodný list a pokud nevrací starý cestovní pas, doklad s fotografií.

Občan mladší 15 let předloží:
  • rodný list,
  • osvědčení o státním občanství,
Občan trvale žijící v zahraničí, který nevlastní OP předloží:
  • rodný  list, oddací list, osvědčení o státním občanství (všechny matriční doklady musí být vydané v ČR),
  • doklad o rodném čísle (pokud není uvedeno v rodném listě),
Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů, předloží  vyplněnou žádost a 2 fotografie.
Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán. Podpisem občana se pro účely vydání cestovního dokladu rozumí: vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popř. pouze příjmení.
Při podání žádosti občana od 15 do 18 let, je nutné přiložit souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem nebo zákonný zástupce podepíše žádost při podání a musí doložit, že je zákonným zástupcem (rodný list dítěte nebo zápis dítěte v občanském průkazu).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Při žádosti o CDBP se nevypisuje žádný formulář. Žádost o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů  nebo žádost o provedení změn v cestovního dokladu obdržíte na příslušném oddělení cestovních dokladů nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, IC Komunardů 10Podatelna
Správní poplatky:
CDBP: 600 Kč, občan do 15 let: 100 Kč.
Cestovní doklad vystavený ve zkrácené lhůtě bez strojově čitelné zóny: občan starší 15 let: 1 500 Kč,  občan do 15 let: 1000 Kč (pro jeho vydání je nutno dodat 2 fotografie).
Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení CDBP je 30 dnů.
Lhůta pro vyřízení pasu bez strojově čitelné zóny je do 15 dnů.
Připisování dětí do cestovních pasů
Do cestovního pasu rodiče se připisuje dítě – občan ČR – mladší 10 let.
Správní poplatek za připsání dítěte:  50,- Kč za každé dítě.
Při podání žádosti o cestovní pas a  současném připsání dítěte (dětí) do cestovního pasu se platí pouze správní poplatek za vystavení cest. pasu, za připsání dětí se správní poplatek neplatí.

Žadatel  vždy  předloží vypsanou žádost o připsání dítěte do cestovního pasu.
Lhůta na vyřízení žádosti je do 30 dnů.
Poskytování údajů z evidence cestovních dokladů:
Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 18 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.
V žádosti občan uvede: jméno a příjmení, rodné číslo (pokud nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození), číslo platného cestovního dokladu, adresu místa trvalého pobytu a rozsah požadovaných údajů.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, ten se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše se před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.
Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce.
Právní předpisy:
Zákon č. 329/199 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Za správnost návodu odpovídá:
Eva  JUSTROVÁ,  oddělení dokladů a evidence obyvatel
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost: 
7.5.2008
Ne 10. květen 2009, 12:21:12 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one