Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

ÚŘAD MČ Praha 7

Obvodní ředitelství Praha 7
OŘ MP Praha 7
Obvodní ředitelství
Praha 7, Holešovice, Argentinská 1098/17 tel.: 222 02 5970

e-mail: operacni.p7@mppraha.cz

Mgr. Michal Liška

ředitel tel.: 220 190 975
e-mail: reditel.p7@mppraha.cz

Okrskové služebny: Holešovice, Bubenská 1 tel.: 220 912 058

Detašovaná pracoviště: Letná, Havanská 136/15 tel.: 233 313 701 fax: 233 901 305
Přestupky: tel.: 222 02 5982, 222 02 5983

V případě, že se nedovoláte na detašované pracoviště,
volejte přímo na obvodní ředitelství.
Městská část Praha 7 Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7, tel.: 22014 1111
e-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Pracovní doba:
Pondělí  - 7.30 - 18.00
Úterý  - 7.30 - 15.00
Středa  - 7.30 - 18.00
Čtvrtek  - 7.30 - 15.00
Pátek - 7.30 - 14.00

Úřad MČ Praha 7 je možné navštívit kdykoli během pracovní doby. V případě neodkladných záležitostí kompetentního zaměstnance během mimoúředních hodin však nemůže být zaručeno přijetí klienta, doporučujeme proto smluvení schůzky předem. V případě nespokojenosti doporučujeme kontaktovat tajemníka Úřadu MČ Praha 7.
Uredni hodiny OU Praha 7 - obrázek

Uredni hodiny OU Praha 7 - obrázek

Jak se k nám dostanete

Úřad MČ Praha 7 je možné navštívit kdykoli během pracovní doby. V případě neodkladných záležitostí kompetentního zaměstnance během mimoúředních hodin však nemůže být zaručeno přijetí klienta, doporučujeme proto smluvení schůzky předem. V případě nespokojenosti doporučujeme kontaktovat tajemníka Úřadu MČ Praha 7.

Úřední hodiny

Kancelář tajemníka - pokladna

Pondělí a středa

8.00 – 11.30

12.30 – 17.30

Úterý a čtvrtek

8.00 – 11.30

12.30 – 14.00

Pátek

8.00 – 11.30

zavřeno

A B E C E D N Í  S E Z N A M  Z K R A T E K

používaných odbory Úřadu MČ Praha 7

Zkratka:

Význam:

ARB

administrativně rozdělený byt

b

nabídka na odprodej bytů

b/d

nabídka na odprodej buď bytů nebo domů (mohou si vybrat)

Bbč.

Bubeneč

Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:

1.    příspěvek na živobytí

2.    doplatek na bydlení

3.    mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí.

Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Částky živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima.

Výše příspěvku se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30%, v Praze 35%, příjmu osoby či rodiny).

Občanu těžce zdravotně postiženému může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí zdravotní pojišťovna.

Příspěvek lze poskytnout na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení (takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti). Maximální výši určuje příloha č. 4.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout pouze tehdy, pokud se žadatel písemně předem zaváže, že vrátí příspěvek (jeho poměrnou část) v případě, že:

·    Zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím

·    Do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.

Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II nebo III. stupně podle přílohy č. 3 uvedené vyhlášky.

Zdravotní stav občana posuzuje posudkový lékař úřadu práce. O posouzení zdravotního stavu žádá úřad, nikoliv občan.

Na základě přiznání mimořádných výhod vydává příslušný úřad průkazky TP, ZTP, ZTP/P. Na průkazce je vyznačen stupeň přiznaných výhod a časová platnost.

Některé výhody, které vyplývají z přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Další úlevy a slevy jsou upraveny v právních předpisech jiných resortů (např. vyšší sazba, o kterou se snižuje základ pro daň z příjmů, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P – ministerstvo financí, dále např. bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, vyhrazená místa k parkování apod.)

Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní rok

·    občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) vyhl. č. 182/1991 Sb.,

·    občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo

·    rodiči uvedenému v §36 ods.1 písm. c),

který se pravidelně individuálně dopravuje a který není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, zaváže-li se předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu.

Výše příspěvku činí 6 500,- Kč na kalendářní rok. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z celkové částky.

Příspěvek na péči je nová státní sociální dávka, která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek se poskytuje osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony umožňující účastnit se sociálního života, tj. komunikovat, nakládat s penězi či osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké až po úplnou závislost. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla,

·    Jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude toto motorové vozidlo používat pro svou pravidelnou dopravu

·    Který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela(manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplně nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo

·    Který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze  onemocnění v tomto zařízení,

pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku.

Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu, který užívají k trvalému bydlení.

Výše příspěvku se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70% prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše

·    50 000,- Kč nebo

·    100 000,- Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu

Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen, pokud se žadatel písemně zaváže předem, že:

·    Příspěvek vyúčtuje do tří let od zahájení řízení

·    Příspěvek vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí

·    Vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70% vynaložených nákladů.

Podrobné informace a výčet úprav bytu vám poskytnou pracovnice odboru sociálního a zdravotnictví, oddělení doplňkové péče

Příspěvek na zakoupení nebo celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

·    Není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popř. ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení

·    Je odkázán na individuální dopravu

Příspěvek se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

·    S těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g)

·    Úplně nebo prakticky nevidomé

·    Mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně,

a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu dítěte.

CESTOVNÍ DOKLADY
Pro cestu do zahraničí je nezbytný cestovní doklad. Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičen dat s biometrickými údaji (dále jen CDBP) má platnost 10 let, pro občany do 15 let  má platnost  5 let. Cestovní doklad vystavený ve zkrácené lhůtě bez strojově čitelné zóny je platný 6 měsíců.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žádost o pas podává žadatel, za dítě do 15 let jeho zákonný zástupce. Při podávání žádosti o CDBP se musí žadatel dostavit osobně.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:
Splnit náležitosti požadované při podávání žádosti o cestovní pas, které ukládá zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:
Osobní účastí na odboru správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel v místě svého trvalého bydliště. Pokud se jedná o cestovní pas bez strojově čitelných údajů lze žádost podat i u kteréhokoli  obecního úřadu pověřeného vedením matrik. Občan se může nechat zastoupit na základě plné moci pouze při podání žádosti o cestovní pas bez strojově čitelných údajů.

OBJEDNEJTE SE ONLINE

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
za občana mladšího 15 let zákonný zástupce či pěstoun,
za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Splnění požadovaných náležitostí.


OBJEDNEJTE SE ONLINE

Žádost  s doklady může občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Vyhotovený občanský průkaz může občan  převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

OBČANSKÉ PRŮKAZY


Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan starší patnácti let, za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana a nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce (není požadována plná moc).
Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně.
Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, podává žádost i přebírá občanský průkaz opatrovník.


OBJEDNEJTE SE ONLINE

VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o  občanech České republiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a o osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky (dále jen „obyvatelé“). Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti mohou poskytovat údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštním právním předpisem.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat obyvatel starší 15 let v místě svého trvalého bydliště. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:

Na vyplněné „Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému“ musí být úředně ověřený podpis žadatele. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. Formuláře občan vyplňuje a podepisuje do bíle vyznačených rubrik.


Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one