Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Školství na Praze 7

Na území Městské části Praha 7 působí celkem 7 základních škol zřizovaných MČ, dále církevní Bratrská škola, Základní Umělecká škola a ZŠ Trojská. Oblast předškolního vzdělávání je zajišťována 8 mateřskými školami, jejichž zřizovatelem je MČ P7, dalším subjektem je Katolická MŠ v ulici U Uranie a v městské části Troja působí MŠ Trojská.

Mateřské školy se snaží nabídnout dětem vstřícné, podnětné a obsahově bohaté vzdělávací prostředí. Školní vzdělávací program podporuje využití jak spontánního učení tak i didakticky zaměřených činností. Na jednotlivých mateřských školách probíhají během celého roku zájmové kroužky (jazykové, pohybové, hudební, výtvarné), které rozvíjejí již konkrétní předpoklady V rámci dalších aktivit děti navštěvují divadelní představení, knihovny, účastní se různých soutěží, jsou pro ně pořádány besídky, polodenní výlety a školy v přírodě nebo tématické vycházky. Výjimkou nejsou ani celodenní výlety či plavecký výcvik. Za přispění rodičů se konají maškarní karnevaly, Den dětí, drakiáda, Mikuláš, vánoční besídky. Rozmanité akce mají rovněž přispívat k zapojení nově příchozích rodičů a dětí do prostředí MŠ. Probíhá rovněž výuka angličtiny a je zajišťována průběžná školní praxe pro studenty SPgŠ.

Základní školy na Praze 7 si vytyčily několik zásadních dlouhodobých cílů v souladu s Koncepcí rozvoje školství MČ Praha 7. Prioritním úkolem se stala výchova žáků jako samostatných a cílevědomých osobností se základním přehledem ve všech vzdělávacích oblastech. Nedílnou součástí naplnění tohoto cíle je umožnit žákům získání komunikačních dovedností v jazyce mateřském, ale vybudovat základy komunikace i v cizích jazycích. Samozřejmost se v současné době stala počítačová gramotnost, která je nezbytným předpokladem pro následné úspěšné pokračování ve studiu, ale i pro uplatnění se v každodenním životě. Finanční i organizační náročnost tohoto úkolu, který si opět ZŠ vytyčily jako jeden z hlavních, je kryta pomocí prostředků z grantů  vypisovaných Magistrátem hl.m. Prahy a rovněž  grantu z FM/EHP Norska, které by měly pomoci s realizací programu modernizace a rozvoje nejen počítačového zázemí jednotlivých škol na Praze 7. K neméně důležitým  cílům základních škol patří výchova žáků k vzájemné toleranci. Pedagogové v žácích upevňují respekt a úctu k ostatním, pocit sounáležitosti a ochoty pomoci druhému. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce mezi školami a rodiči, proto bude této oblasti věnována zvýšená pozornost také v následujícím školním roce. V rámci důrazu na zdravý životní styl jsou pro žáky připravovány každoroční sportovní a lyžařské kurzy, školy v přírodě a jako součást ozdravných programů na jednotlivých základních školách jsou organizovány ozdravné pobyty.

Pá 8. květen 2009, 16:20:19 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one