Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Výzva biskupom Slovenskej republiky k vyznaniu katolíckej viery

Neda mi to a musim zde uvest dopis ktery v poslednich dnech zvedl pomerne dost emoci a vyvolal spoustu diskuzi. Pokusil jsem se k nekterym neznamym vyrazum pridat vysvetlivky.

Výzva biskupom Slovenskej republiky k vyznaniu katolíckej viery


Pochválený buď Ježiš Kristus!


Vážený otec biskup,


ľudstvo sa dnes všeobecne odklonilo od Božích zákonov a ide cestou sebadeštrukcie. Rovnako aj kresťania, a predovšetkým katolícka cirkev, prežíva hlbokú krízu viery a morálneho života. Dnes už vôbec nie je samozrejmé, že katolícky kňaz, biskup alebo kardinál vyznáva katolícku vieru. To znamená, že verí vo všetky základné pravdy kresťanskej viery a že verí evanjeliu.

V tomto roku na Bielu sobotu arcibiskup R. Zollitsch verejne prehlásil, že Pán Ježiš nezomrel za naše hriechy, ale iba zo súcitu s trpiacimi. Toto je najväčšia heréza proti kresťanskej viere a znamená to, že arcibiskup Zollitsch sa dopustil verejnej apostázie.

( Apostázie je odpadnutí od té cesty, kterou nám ukázali ti první. - dodatek autora techto stranek)


Podľa CIC na neho dopadol trest exkomunikácie latae sententiae!

(Exkomunikace latae sententiae (v laické řeči „automatická exkomunikace“) je exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného už samým vykonáním činu, a to i tehdy, když byl čin utajen. - - dodatek autora techto stranek )


Biskupi Nemecka i ČR s ním a s jeho herézou verejne tvoria jednotu. Oni všetci odmietli túto herézu
odsúdiť a zriecť sa jej. Preto aj oni upadli do apostázie, sú odlúčení od Krista a Jeho tajomného Tela - cirkvi - a leží na nich exkomunikácia latae sententiae.

( hereze = kacířství či blud - - dodatek autora techto stranek )

Biskupi Indie nechali vydať tzv. indickú Bibliu, ktorá je zjavným synkretizmom s pohanským hinduizmom. Ani po upozornení na túto apostatickú herézu sa od nej katolícki biskupi Indie neoddelili a nekonali pokánie. Preto sa sami vylúčili z cirkvi a spočíva na nich Božie prekliatie podľa Gal 1,8-9!


Hlava UHKC kard. L. Huzar verejne hlása herézy. Spochybňuje Božstvo Kristovo a Panenstvo Bohorodičky, propaguje veštenie kyvadlom, dovoľuje homosexualitu, spochybňuje večnosť pekla a reálnosť zavrhnutia. Odmieta katolícke učenie o neomylnosti a primáte pápeža. Synod biskupov UHKC tieto herézy neodsúdil, ale naopak ich kryje a kard. L. Huzara v tom podporuje. Tým sa dopúšťajú verejnej apostázie, odpadli od Krista i cirkvi a spočíva na nich Božie prekliatie za hlásanie iného evanjelia (Gal 1,8-9).


Biskupi Poľska sa zjednotili s duchom Assisi, ktorý považuje kresťanstvo a pohanstvo za rovnocenné cesty k spáse. Kard. S. Dziwisz transplantoval Assisi do Krakova a nikto z poľských biskupov sa proti tomu nesprotivil ani sa tohoto ducha apostázie neodriekol, napriek tomu, že všetci k tomu boli osobne vyzvaní.


Preto aj oni sú apostatami, ktorí sa verejne zriekli nášho Pána Ježiša Krista i Jeho výkupnej smrti na kríži. Aj na nich spočíva Božie prekliatie. Sami seba oddelili od Krista a cirkvi.


Biskupi Írska sa otvorili duchu odpadu (apostázie), ktorý homosexualitu nepovažuje za ohavnosť a za vážny hriech! Rovnako oni sú na základe CIC vylúčení z cirkvi latae sententiae a spočíva na nich Božie prekliatie podľa Gal 1,8-9.


Na všetkých teologických fakultách katolíckej cirkvi sa záväzne učí tzv. historicko-kritická metóda v teológii, ktorá je postavená na ateistickej filozofii. Táto teológia vo svojom dôsledku popiera inšpiráciu Písma svätého, zázraky a predovšetkým pravé a jediné Božstvo Kristovo a Jeho reálne a historické vzkriesenie!


Skrze falošnú interpretáciu deklarácie Nostra aetate a skrze tzv. gesto Jána Pavla II. v Assisi sa katolícka cirkev otvorila synkretizmu s pohanstvom a okultizmu ( homeopatia,akupunktúra, hypnóza, joga a pod.).


( Nostra aetate je Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím vyhlášená 28. října 1965 v posledním roce Druhého vatikánského koncilu papežem Pavlem VI. Hlasováním shromážděných biskupů prošla v poměru 2 221 ku 88. Latinský titulek znamená „V naší době“ a jedná se o první slova deklarace, jak je u římskokatolických dokumentů zvykem. - dodatek autora techto stranek )


Ak má katolícky študent teológie ortodoxný - pravoverný - pohľad na pohanské náboženstvá a odmieta synkretistické gesto v Assisi, tzv. cirkevná hierarchia mu odmietne udeliť kňazstvo a vylúči ho zo seminára!


( Synkretismus je filozofický pojem označující splývání náboženských a kulturních prvků v jeden celek, často přitom vznikají božstva nová. Poprvé je synkretismus zmiňován v souvislosti s obdobím helénismu, kdy se promíchaly antické a orientální náboženství a kultura (viz např. Serapis). - dodatek autora techto stranek )


Otvorenie sa historicko-kritickej teológii (HKT) a synkretizmus s pohanstvom priniesli otrasný morálny úpadok kňazstva i cirkevnej hierarchie. V seminároch i medzi kňazmi stále vzrastá počet homosexuálov! Mnoho cirkevných hierarchov, predovšetkým vo Vatikáne, kvôli kariére spolupracuje so slobodomurármi, alebo s nimi tvorí duchovnú jednotu!


Preto, otec biskup, my, katolícki kňazi, musíme jednoznačne vedieť, v koho alebo v čo Vy veríte. Či Vás môžeme poslúchať alebo nesmieme.


Za túto výzvu k vyznaniu viery sa na nás nesmiete uraziť. Toto vyznanie viery je dnes morálnou povinnosťou každého kresťana, tým skôr biskupa.


Nestačí, aby ste verejne vyznali, že veríte vo všetko to, v čo verí katolícka cirkev. Dnes to totiž môže znamenať i to, že prijímate ateistické pohľady HKT, že zastávate synkretizmus s pohanstvom a že schvaľujete súčasné formy veštenia a mágie (homeopatia, akupunktúra...).


Vážený otec biskup, ak odmietnete vyznať základné pravdy kresťanskej viery, ak sa neoddelíte od súčasných heréz a od ducha, ktorý je za slobodomurármi, už viac nie ste pastierom Kristovho stáda! Ste už apostatom, ktorý za zriekol svojho Pána a sám seba vylúčil z cirkvi. Spočíva už na Vás Božie prekliatie podľa Gal 1,8-9 a ste automaticky exkomunikovaný z katolíckej cirkvi (podľa CIC - exkomunikácia latae sententiae)! Nikto Vás už potom nesmie poslúchať a všetky sviatosti okrem krstu udeľujete neplatne (vrátane kňazského svätenia).


V tomto prípade totiž nejde o morálny hriech, kedy podľa učenia cirkvi sviatosti pôsobia ex opere operato, ale ide tu o verejnú apostáziu - odpad od Krista a Jeho tajomného Tela, a to je veľký rozdiel.


Modlíme sa za Vás, otec biskup, aby ste učinili tento mužný krok a vyznali verejne svoju katolícku a apoštolskú vieru a tiež aby ste sa zriekli heréz i slobodomurárstva. Neriaďte sa strachom pred ľuďmi, pretože Boha treba poslúchať viac ako ľudí (Sk 5,29).


Modlíme sa, aby bola skrze tento Váš príklad zastavená duchovná infekcia v radoch kňazstva i v seminároch SR.


V Kristu

o. Martin Chlebek, o. Stanislav Cigánek, o. Martin Jarabica

V Bratislave 12.12. 2009 A.D.


Kópia:

- Svätý otec Benedikt XVI.

- Apoštolský nuncius v SR

- Kňazi a veriaci SR


Formulár vyznania viery:


Vážený otec biskup, týmto Vás vyzývame, aby ste do 25.12.2009 (sviatok Kristovho narodenia) verejne pred ľuďmi vyznali katolícku vieru. Žiadame, aby ste o tomto vyznaní viery písomne informovali Sv. Otca, ale i nás, aby sme Vaše rozhodnutie mohli oznámiť cirkvi na Slovensku i mimo SR.

Prosíme, odpovedzte verejne pred Božím ľudom na tieto otázky:

1) Veríš, že za nás, a teda aj za teba a za tvoje hriechy, Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych, a to reálne a historicky?

Odpoveď:

2) Veríš, že v nikom inom niet spásy, len v Ježišovi Kristovi?

Odpoveď:

3) Považuješ homosexuálnu aktivitu za ohavnosť a smrteľný hriech?

Odpoveď:

4) Odriekaš sa historicko-kritickej teológie (HKT) a ducha, ktorý je za ňou?

Odpoveď:

5) Odriekaš sa ducha synkretizmu s pohanstvom, ducha relativizmu a falošnej interpretácie Nostra aetate i tzv. ducha Assisi?

Odpoveď:

6) Odriekaš sa satana a démonov, predovšetkým tých, ktorí dnes pôsobia skrze rôzne skryté formy mágie a veštenia (homeopatia, akupunktúra, hypnóza, veštenie kyvadlom, prútikom) a tiež skrze ducha New Age?

Odpoveď:

7) Odriekaš sa ducha, ktorý pôsobí skrze slobodomurárov, skrze Rotary alebo Lions klub?

Odpoveď:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


List, ktorý ešte na konci decembra rozposielali mladí kňazi, o vylúčení arcibiskupa a ďalších


Zverejnenie exkomunikácie a anathemy


Dňa 12.12.2009 A.D. boli vyzvaní biskupi Slovenska, aby do 25.12.2009 vyznali katolícku a apoštolskú vieru, zriekli sa súčasných heréz a taktiež akejkoľvek jednoty so slobodomurármi (viď. Výzva biskupom Slovenska z 20.12.2009).


Reakciou bolo to, že dňa 18.12.2009 na nás, troch kňazov, ktorí sme ich požiadali o verejné vyznanie viery, nezákonne uvrhli najťažšie cirkevné tresty. Samozrejme, tieto tresty sú neplatné. Ex-arcibiskupi S. Zvolenský a R. Bezák týmto zneužili cirkevné a Božie zákony.


Oznamujeme, že ani jeden z osemnástich vyzvaných biskupov katolícku vieru nevyznal, od heréz a jednoty so slobodomurármi sa neoddelil. Oznamujeme Vám, Svätý otče, a taktiež zverejňujeme pred klérom i Božím ľudom Slovenska, že títo nižšie menovaní biskupi v tejto historicky ťažkej dobe verejne zapreli Krista, od heréz sa neoddelili, a preto tým sami seba vylúčili z katolíckej cirkvi (CIC latae sententiae kan. 1364 §1,2 a anathema podľa Gal 1,8-9). Ide o týchto hierarchov:


Stanislav Zvolenský, Bratislava (vylúčený už 17.12.2009)

Róbert Bezák C.S.s.R,Trnava (vylúčený už 19.12.2009)

Viliam Judák, Nitra

Rudolf Baláž, Banksa Bystrica

Tomáš Galis, Zilina

Ján Orosch, Trnava

Marián Chovanec, Nitra

Alojz Tkáč, Košice

Vladimír Filo, Rožňava

František Tondra, Spišské Podhradie

Bernard Bober, Košice

Stanislav Stolárik, Košice

Andrej Imrich, Spišské Podhradie

Štefan Sečka, Spišské Podhradie

František Rábek, vojenský ordinár

Ján Babjak S.J., Prešov

Milan Chautur C.S.s.R, Košice

Peter Rusnák, Bratislava


Vyššie menovaní biskupi sú už od 25.12.2009 apostatmi - odpadlíkmi. Zradili Ježiša Krista, svätú cirkev i Svätého otca. Nimi vysluhované sviatosti sú od 25.12.2009 neplatné. To znamená, že neplatne slúžia sv. liturgiu, neplatne udeľujú sviatosť kňažstva i birmovania. Taktiež sú neplatné nimi udeľované tresty. Žiadny kňaz nie je voči nim vo svedomí viazaný poslušnosťou. V každej liturgii je vhodné sa modliť za ich obrátenie. To, že nezákonne okupujú cirkevné úrady, nič nemení na duchovnej realite, že sú pre zradu Krista, cirkvi i Svätého otca vylúčení z Tajomného Kristovho Tela - cirkvi. Cesta späť pre nich je jedine v tom, že verejene vyznajú vieru, zrieknu sa heréz a jednoty so slobodomurármi. Potom musia požiadať Svätého otca o prijatie späť do cirkvi a zároveň ho požiadať o konkrétne pokánie. Upozorňujeme, že podľa cirkevnej tradície tí, ktorí zapreli Krista a vieru, po vykonanom pokání už nemohli zastávať žiadny cirkevný úrad. AK TÍTO BISKUPI-APOSTATI NEBUDÚ KONAŤ POKÁNIE A ZOMRÚ V STAVE NEKAJÚCNOSTI, BUDÚ VEČNE ZAVRHNUTÍ.


Svätý otče, túto bolestnú záležitosť Vám i Božiemu ľudu Slovenska oznamujú a zverejňujú Vaši verní kňazi


o. Martin Chlebek

o. Stanislav Cigánek

o. Martin Jarabica

Dňa 25.12.2009 vo sviatok Kristovho narodenia


Kópie listu: Kléru a ľudu Slovenska


Zdroj. SME

Pá 15. leden 2010, 08:25:41 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one