Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Výstavba Městského okruhu

Probíhá těžba jámy na úroveň cca 24 m pod vozovku ulice Milady Horákové. Rubanina je průběžně odvážena na skládku. Probíhá výdřeva záporových stěn, které zajišťují stabilitu stavební jámy včetně nezbytného kotvení záporových stěn. Probíhá výstavba zařízení staveniště Letná, údržba staveništních komunikací včetně zimního opatření. Pokračuje demolice parovodu u východního vjezdu na staveniště.
HISTORIE PROJEKTU

Základní komunikační systém
Rostoucí počet automobilů po druhé světové válce byl jednou z hlavních příčin nutnosti komplexního řešení dopravy v Praze. Nejen historické centrum, ale i rozrůstající se čtvrtě nebyly propojeny dostatečně kapacitní sítí hlavního komunikací. Dílčí problémy se postupně vyhrocovaly, a vznikly návrhy souhrnného řešení dopravy v Praze. Ty vyvrcholily definováním a schválením Základního komunikačního systému (ZAKOS) v polovině 70. let. Skládal se ze tří okruhů a jedenácti radiál. Ne vždy respektoval historické a urbanistické souvislosti města.Síť hlavních komunikací
Po společenských změnách v roce 1989 byl přehodnocen územní plán hlavního města Prahy. V jeho závazné části byla fixována síť komunikací, tvořená dvěma okruhy a sedmi radiálami, jejíž součástí je také Městský okruh.
Vnější Pražský okruh ? rychlostní silnice R1 ? má plánovanou délku 83 km. Propojuje hlavní dálnice a silnice, které se paprskovitě sbíhají na okraji Prahy, kam přivádějí dopravu z celé republiky. Jeho úkolem je převádět státní a mezinárodní tranzitní dopravu mimo území města. Výstavba Pražského okruhu je financována z prostředků Ministerstva dopravy ČR.
Radiální komunikace a spojky propojují vnější okruh s vnitřním, takzvaným Městským okruhem. Ten, plánovaný na celkovou délku 33 km, pomáhá regulovat dopravu a chránit historické jádro města před vnitroměstskou dopravní zátěží. Výstavba Městského okruhu je financována ze zdrojů Hlavního města Prahy, na výstavbě radiál se společně podílejí stát a hlavní město.

Posuzované varianty trasy z roku 1993


1994 / vybrané varianty Hana, Dana a Blanka
Posuzované varianty byly vedeny pod různými městskými čtvrtěmi. Podle prvních písmen názvů těchto městských čtvrtí byla zvolena ženská jména Dana (Dejvice), Hana (Holešovice) a Blanka (Bubeneč) jako názvy variant. Tyto varianty ÚRM MHMP byly dopracovány do srovnatelné úrovně. Usnesením Rady hl. m. Prahy bylo rozhodnuto o pokračování ve variantách Hana a Blanka, které byly dále posuzovány. Zároveň byly společně zahrnuty do konceptu Územního plánu města, s cílem projednat trasu na úrovni konceptu územního plánu a tím se dopracovat k jedné výsledné variantě. Tou se stala varianta Blanka.

Varianty Hana, Dana a Blanka


1998-1999 / ověřovací studie
Zpracováním a projednáním ověřovací studie a vydáním závěrečného stanoviska ÚRM MHMP k ověřovací studii v 04.1999 byl stabilizován dopravně-technický návrh řešeného úseku trasy Městského okruhu. Projednaná dokumentace ověřovací studie se závěrečným stanoviskem byly závazným podkladem pro Územní plán a zpracování dokumentace DÚR.

1999 / Územní plán hl. m. Prahy
Po projednání konceptu územního plánu byla navržená trasa Městského okruhu v severozápadní části Prahy fixována schválením Územního plánu hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 sb. O závazné části územního plánu hl. m. Prahy.

Výřez výkresu č. 5 Doprava z Územního plánu hl. m. Prahy


Důvody pro výstavbu Městského okruhu
V roce 1997 připadalo v ČR na 1000 obyvatel celkem 416 vozidel, z toho 335 osobních automobilů. Ve srovnání s rokem 1970 se zvýšil k roku 1990 počet vozidel na 1000 obyvatel o 278%, u osobních automobilů o 504%, od roku 1990 do roku 1997 činilo zvýšení celkem 38%, u osobních automobilů 46%. Dopravní výkony k roku 1990 vzrostly ve srovnání s rokem 1970 o 242%, přírůstek v období 1990-1997 byl 38%.
Totéž, ale ještě výrazněji platí pro hlavní město České republiky Prahu. Na velmi členitém území o rozloze 496 km2 žije více jak 1,2 milionu obyvatel. Od roku 1990 do roku 1997 se počet vozidel v Praze zvýšil o 68%. V roce 2006 připadal v Praze 1 osobní automobil na 1,6 obyvatele. Tím Praha předstihla i nejmotorizovanější evropská velkoměsta, jako jsou například Berlín, Frankfurt nad Mohanem či Kolín nad Rýnem.
Daleko výrazněji však narostly dopravní výkony. V roce 1990 bylo v Praze registrováno 428 tisíc vozidel, která ročně ujela 7,2 milionů vozokilometrů. V roce 1997 bylo registrováno již 722 tisíc vozidel, která ujela 14,9 milionů vozokilometrů. Nárůst dopravních výkonů mezi rokem 1990 a rokem 1997 činí 107%, tj. 3x více než na ostatním území ČR.
Tento prudký nárůst automobilové dopravy klade vysoké nároky na stávající uliční síť, dochází k dopravním kolapsům, snižuje se průměrná rychlost vozidel čímž se naopak zhoršují životní podmínky ve městě. Tyto aspekty vyvolávají protichůdné tlaky, na jedné straně potřebu výstavby nových komunikací a na druhé straně odpor ekologů proti jakémukoliv rozšiřování uliční sítě. S ohledem na historicky založený urbanismus Prahy, geografickou stavbu terénu a především i z důvodů ekologických (exhalace, hluk apod.) je pro realizaci nových komunikací v řadě případů jediným řešením výstavba automobilových tunelů.

Výsledné vedení trasy Městského okruhu


INFORMACE O PROJEKTU - Popis projektu
Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je bezpochyby tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 m a doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je předpokládáno v roce 2011, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě; současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 2,23 km.
Budovaná trasa okruhu prochází urbanizovaným prostředím střední části města na hranicích historického jádra Prahy a prostorem chráněné přírodní památky Královská obora - Stromovka. Již počátkem 90. let minulého století, kdy probíhaly studijní práce na trasování a následně výběr varianty vedení této části okruhu (více zde) bylo jasné, že převážnou část stavby bude třeba vést v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale z velké části i ražených, aby výstavba a především pak provoz na vzniklé kapacitní komunikaci minimálně ovlivňovaly své okolí. Tak vznikl souvislý tunelový komplex Blanka, zahrnující mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Trója u nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků.

Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku (Královskou oboru), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho je 2230 m ražených.
Stavba 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka

Ražby tunelových objektů
1.8.2007 - 11.8.2009

Definitivní ostění
17.6.2008 - 12.7.2010

Montáž technologického vybavení v tunelech
8.4.2010 - 24.8.2011

Montáž technologie v garážích Letná
7.4.2011 - 24.8.2011

Komplexní zkoušky
25.8.2011 - 31.10.2011

Geotechnický monitoring
1.3.2007 - 31.10.2011

Výstavba nového Trójského mostu
1.2.2008 - 30.6.2010

Zprovoznění tramvaje na novém mostě
31.3.2010


Zde najdete veškeré vizualizace budoucího vzhledu projektu:

http://www.tunelblanka.cz/informace-o-projektu.php?action=2


Staveniště Letná

L 01. fáze
1.5.2007 - 1.1.2008

L 02. fáze
2.1.2008 - 17.3.2008

L 03. fáze
18.3.2008 - 10.9.2008

L 04. fáze
11.9.2008 - 13.2.2009

L 05. fáze
16.2.2009 - 11.8.2009

L 06. fáze
12.8.2009 - 5.2.2010

L 07. fáze
8.2.2010 - 12.3.2010

L 08. fáze
15.3.2010 - 18.8.2010

L 09. fáze
19.8.2010 - 31.10.2011

Staveniště Troja


T 01. fáze
1.2.2007 - 15.2.2008


T 02. fáze
18.2.2008 - 6.2.2009


T 03. fáze
9.2.2007 - 20.1.2010


T 04. fáze
21.1.2010 - 19.1.2011


T 05. fáze
20.1.2011 - 20.10.2011

Po 10. březen 2008, 11:13:07 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one