Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Ražení tunelů v oblasti Letné

Ražení tunelů v oblasti Letné - obrázek

Ražení tunelů v oblasti Letné - obrázek

Zdroj MU Praha 7
Vzhledem k častým dotazům spojeným s ražením tunelového komplexu Blanka v oblasti Letné, zde uvádíme vyjádření společnosti Metrostav. V článku naleznete rovněž kontaktní údaje a odkazy, kde lze čerpat další informace o této stěžejní a komplikované stavební akci, která významně ovlivňuje život v Praze 7. Pravidelně zde rovněž budeme zveřejňovat schéma postupu stavebních prací v dotčené oblasti.
 
V současné době probíhá v prostoru obytné zástavby Letné ražba tunelů stavby Městského okruhu č. 0079 Špejchar – Pelc – Tyrolka. Tunely jsou realizovány technologií „Nové rakouské tunelovaní metody“ s využitím trhacích prací, a to v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného odborem dopravy MHMP pod číslem jednacím 141756/2005/SPDOP-01Ar z 27.11.2006 a rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně č.j. 05034/2007/02/03 ze dne 5.10.2007.

Velmi pevné písčité břidlice letenského souvrství jiný způsob rozpojování bohužel neumožňují. Trhací práce jsou v souladu s výše uvedenými povoleními prováděny v časovém období 7 až 22 hodin. V nočním období od 22 do 7 hodin se neprovádí rozpojování horniny ale z bezpečnostních důvodů je nutno zajistit začištění výrubu po trhacích pracích. Toto začištění se provádí sbíjením horniny, která vadí instalaci primárního ostění. Zhotovitel razičských prací vyvíjí maximální úsilí, aby rozsah těchto prací byl v nočním období co možná nejmenší.

Pro monitorování nepříznivých dopadů z této činnosti na objekty nadzemní zástavby se provádí měření hluku vnějšího i vnitřního chráněného prostoru. Dosud všechna provedená měření vyhověla platným hygienickým limitům, jak pro denní tak noční období. Zprávy z těchto měření jsou k dispozici k nahlédnutí v informačním centru na Letné.

Dalším nepříznivým vlivem na objekty nadzemní zástavby jsou seismické účinky. Projektem definovaná maximální rychlost kmitání je souhrnně pro všechny objekty na Letné stanovena na 10 mm/s, což je hluboko pod skutečnou, zjištěnou odolností těchto objektu, která by mohla ohrozit statiku konstrukcí. Kontrola je prováděna kontinuálně pomocí samosběrných seismických stanic s okamžitým dálkovým přenosem získaných dat a dále vybranými solitérními měřeními. Ani v tomto případě nebylo zatím zaznamenáno překročení povolených limitů.

V předcházejících měsících byly ve všech objektech, u kterých se předpokládá ovlivnění výstavbou tunelu, provedeny prohlídky specializovanými odborníky ( pasportizace resp. repasportizace objektů ). U vybraných objektů a v závislosti na jejich stavu a míře ovlivnění ražbou tunelu byl proveden stavebně technický průzkum, který ověřil kvalitu materiálů nosných konstrukcí. Pro všechny objekty byly provedeny statické výpočty a stanovena jejich odolnost. Tam, kde nebyla zjištěna dostatečná odolnost a to se započítáním značné rezervy, byla navržena a jsou s předstihem realizována dodatečná opatření, tzv. zajištění objektů nadzemní zástavby.

V současné době se pohybují poklesy na terénu a objektech v rozmezí 2 – 10 mm a sklon poklesové kotliny nepřekračuje hodnotu 1 : 1 000. Tento stav zdaleka není nebezpečný, může však vést ke vzniku drobných poruch, které by neměly mýt vliv na bezpečnost ani užívání objektů. V případě, že občané vznik takových poruch zaznamenají, měli by se obracet na kontaktní osobu zhotovitele spol. Metrostav – Ing. Miroslava Padevěta, mobil: 725 792 543. Bude s nimi dohodnuta návštěva odborných specialistů a zahájeno monitorování těchto poruch, případně provedeno dodatečné zajištění objektu. Stejným způsobem je možno postupovat i v případě obtěžující hlukové zátěže, kdy pracovníci specializované laboratoře provedou v bytě akustické měření hladiny hluku a zjistí, zda nedochází k překračování hygienických limitů

Mohu Vás ujistit, že ražbou tunelů nehrozí obyvatelům a návštěvníkům Letné žádné nebezpečí. Více informací je možno získat každou středu od 14 do 18 hodin v informačním centru stavby na Letné, naproti stadionu Sparty. V období od 16 do 17 hodin budou přítomni i zástupci projektanta a pracovníci monitoringu. Aktuální informace o postupu prací lze také získat na webových stránkách www.tunelblanka.cz.

V období vánočních a novoročních svátků – od 24.12.2009 do 2.1.2010 – budou veškeré práce na ražbách tunelů v denních i nočních hodinách přerušeny.

Dokončení ražeb dopravních tunelů městského okruhu se předpokládá cca 15. dubna 2010. Dokončení ražeb vzduchotechnických a obslužných tunelů - cca 31.října.2010

Po 21. prosinec 2009, 23:29:43 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one