Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

PARKOVACÍ ZÓNY PO DOZOREM

PARKOVACÍ ZÓNY PO DOZOREM - obrázek

PARKOVACÍ ZÓNY PO DOZOREM - obrázek

Informace strážníků Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 7 k dohledu nad parkovacími zónami v Praze 7.

Dispečink TSK IIKS
(integrovaný inspekční kontrolní systém)
Praha 2, Na Bojišti 5
Hlášení závad a havárií na pozemních komunikacích
telefon: 224 231 950, 224 237 719, 224 237 725
fax: 224 231 856 e-mail: iiks@tsk.mepnet.cz
eviduje hlášené havarijní závady na komunikacích ve správě TSK (nikoli Úřadů
městských částí Prahy) a zajišťuje jejich opravu


K  31. březnu letošního roku došlo nejen k ukončení platnosti většiny vydaných ročních parkovacích karet do rezidentních parkovacích zón v Praze 7 vč. tzv. bonusu k platnosti karty, ale zároveň byl fakticky ukončen první rok fungování projektu zóny placeného stání (ZPS) v Praze 7. Z tohoto důvodu cítí strážníci MP Obvodního ředitelství Prahy 7 potřebu občanům tohoto pražského obvodu sdělit několik informací ze svého působení při dohledu v ZPS.

     Zároveň se domnívají, že mezi informacemi naleznou občané i některé odpovědi na nejčastější otázky týkající se činnosti strážníků v ZPS. V období 1. 3. až 31. 12. 2008 strážníci MP OŘ-7 odstranili z rezidentních parkovacích zón v Praze 7 více než 8000 vozidel bez platné parkovací karty. Největší počet vozidel byl odstraněn v měsíci březnu 2008, tj. ihned po vzniku ZPS, kdy bylo odstraněno více než 1200 vozidel. V letních měsících z důvodu celkového vyprázdnění rezidentních parkovacích zón počet odstraněných vozidel za měsíc klesl pod 700 vozidel, jako tomu bylo např. v červenci 2008.

   V prvních měsících byl počet nasazené odtahové techniky samozřejmě vyšší, později se však ustálil na 2 odtahová vozidla pro denní dobu a 1 odtahové vozidlo pro noční dobu. Výjimkou jsou samozřejmě sportovní a kulturně-společenské akce hromadného charakteru, kdy bývá počet odtahové techniky operativně navýšen. Celkem strážníci v Praze 7 dohlíží na 86 ulic se zřízenou rezidentní zónou, které jsou obsaženy v příloze Nařízení HMP č. 11/2007.

Oprávnění strážníka k odstranění vozidla:
1. vozidlo tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci - § 45/4 zák. č. 361/2000 Sb.;
2. vozidlo stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti - § 27/5 zák. č. 361/2000 Sb. - toto ustanovení opravňuje strážníka k odtahu vozidla z tzv. modré zóny při neoprávněném stání bez platné parkovací karty.

   O odstranění vozidla z výše uvedených důvodů rozhoduje strážník podle konkrétní
situace. U odstranění vozidla z vyhrazeného parkoviště musí strážník navíc respektovat
ještě ustanovení § 27/1 písm. o) zák. č. 361/2000 Sb., dle kterého je řidič oprávněn na
vyhrazeném parkovišti zastavit a stát po dobu tří minut, pokud neohrozí a neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro které je parkoviště vyhrazeno.

   Při odstranění vozidla z důvodu překážky v provozu na pozemní komunikaci strážník vychází z ustanovení § 25 a § 27 zák. č. 361/2000 Sb., které upravují zastavení a stání, neboť uvedený zákon taxativně nestanoví jednotlivé případy, při kterých vozidlo tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci.

   Postup strážníka při odstranění vozidla
   Odstranění vozidla v praxi probíhá tak, že strážník rozhodne o odstranění vozidla (vydá pokyn k odtahu vozidla řidiči odtahového vozidla) na základě výše uvedených oprávnění. Samotný odtah vozidla poté provede řidič odtahového vozidla, který je zaměstnancem SS HMP – (Správy služeb hl. m. Prahy), příp. jiného subjektu (smluvní odtahové firmy na základě smlouvy mezi touto firmou a SS HMP). Protože se strážník při odtahu vozidla nezapojuje žádným způsobem do manipulace s vozidlem, není možné ho později spojovat s jakoukoliv škodou na vozidle vzniklou v souvislosti s odtahem vozidla. Oprávněnost odstranění konkrétního vozidla strážník vždy doloží obrazovou dokumentací (videozáznam či fotodokumentace) vozidla, která musí zachycovat postavení vozidla ve vztahu k dopravnímu značení či k obecným pravidlům provozu na pozemních komunikacích.

   U odstranění vozidla z tzv. modré zóny je celý proces před samotným odtahem vozidla poněkud složitější. Strážník se vždy musí ještě před započetím samotného odtahu naprosto spolehlivě přesvědčit, že se nejedná o vozidlo s platnou parkovací kartou, což v praxi řidiči často ztěžují umístěním parkovací karty zejména v tónování čelních skel v prohlubních přístrojové desky vozidla nebo umístěním parkovací karty na boční skla vozidla. Mimo uvedené případy identifikaci parkovacích karet ztěžuje také nepřízeň počasí zejména v zimních měsících, kdy jsou často čelní skla vozidel pokryta vrstvou sněhu či námrazy.

   Při nejasné identifikaci parkovací karty může strážník identifikovat parkovací kartu
z dostupných údajů (SPZ či RZ vozidla, číslo viditelně umístěné parkovací karty), též
podle databáze vydaných karet, která je v pravidelně aktualizované podobě k
dispozici na operačním středisku MP OŘ-7. S účinností od 1. 4. 2009, tedy po vypršení platnosti všech parkovacích karet vydaných v loňském roce vč. tzv. bonusů k délce jejich platnosti, kontrolují strážníci v Praze 7 platnost parkovací karty také pomocí čtečky magnetických čipů umístěných na zadní straně každé parkovací karty.

Umístění parkovacích karet

   Nařízení HMP č. 11/2007, § 5: Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platné parkovací karty nebo platného parkovacího lístku z parkovacího automatu po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

   Z uvedeného ustanovení vyplývá, že parkovací karta musí být umístěna viditelně za předním sklem, což nesplňuje zejména umístění parkovací karty v tónování skla, neboť pohled z vnějšku vozidla bývá naprosto odlišný od pohledu z vnitřku vozidla.
Čitelnými údaji jsou pak z pohledu strážníka zejména:
- RZ či SPZ nebo název subjektu, pro které je parkovací karta vydána;
- evidenční číslo parkovací karty;
- datum konce platnosti parkovací karty.
U tzv. pečovatelských parkovacích karet jsou pro strážníka podstatné údaje z přední strany parkovací karty, nikoliv údaje z její zadní strany s vepsanými názvy ulic nebo RZ či SPZ, pro které tato parkovací karta platí.

Zadržovací právo uplatňované SS HMP u odstraněných vozidel

   K odtaženým motorovým vozidlům vzniká SS HMP tzv. zadržovací právo dle ustanovení § 175–180 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ČR. Toto zadržovací právo vychází z oprávnění SS HMP zajistit svou splatnou peněžitou pohledávku vůči držiteli (vlastníkovi) odtaženého motorového vozidla jako dlužníkovi, a to až do doby jejího plného uspokojení, tj. splacení věřiteli.

   V souvislosti s uplatňováním zadržovacího práva při odtazích vozidel je nutno podotknout, že v zákoně již není uvedena někdejší podmínka úměrnosti hodnoty zadržené věci a výše dluhu. Uplatňování zadržovacího práva je věcí občanskoprávní, nikoli trestní. Z tohoto důvodu není policista ani strážník kompetentní vstupovat do tohoto občanskoprávního vztahu a řešit jej, neboť mu k tomu chybí nejen působnost, ale i pravomoci. Přesto byly v uplynulém roce opakovaně řidiči odstraněných vozidel
vyzýváni s žádostí o pomoc hlídky PČR i MP na odtahové parkoviště SS HMP v ulici
Bubenská, kdy se tito řidiči mylně domnívali, že je jim ze strany SS HMP nezákonným způsobem zadržováno vozidlo odstraněné sice strážníky MP, ale na kterém bylo po jeho odtažení SS HMP uplatňováno právě výše uvedené zadržovací právo.

Činnost strážníků ve vztahu k oznámením občanů
Za uplynulý rok strážníci MP OŘ-7 reagovali na stovky telefonických oznámení, kdy si
občané zejména z řad rezidentů stěžovali nejčastěji na neoprávněné parkování vozidel
bez parkovacích karet v rezidentních zónách. Tuto aktivitu občanů strážníci samozřejmě vítají, ale jako všechno má i takové oznámení občana své „ale“. Často totiž strážníci po příjezdu na místo zjistí, že z oznamovaných 10 či 20 vozidel bez parkovacích karet jsou na místě 1 či 2 vozidla parkující v rezidentní zóně bez parkovací karty.

   Oznamovatelé totiž nezřídka hodnotí situaci na místě pohledem z okna či pohledem
z okna projíždějícího vozidla a realita z pohledu strážníka zjištěná přímo na místě
se pak pochopitelně od oznámení občana liší. Málokterý oznamovatel je ochoten
detailně prohlížet tónované části čelních skel vozidel či jejich přístrojové desky, což
je v podstatě hlavní náplní strážníka při vyhledávání vozidel neoprávněně parkujících
v rezidentních zónách. Stejně nemožné je pro většinu oznamovatelů, aby identifikovali
přítomnost parkovací karty ve vozidle za snížené viditelnosti nebo je-li čelní sklo vozidla
pokryto dešťovými kapkami či vrstvou námrazy nebo dokonce sněhu. Uvedené faktory samozřejmě strážníkům podstatně stěžují pořízení obrazové dokumentace, která musí vždy potvrzovat absenci parkovací karty ve vozidle.

   V období od 1. 1. do 31. 3. 2009 si navíc nemálo občanů vůbec nebylo vědomo tzv.
bonusu k platnosti většiny parkovacích karet, neboť tito občané častokrát oznamovali
parkování vozidel s neplatnou parkovací kartou v rezidentních zónách. Uvedený bonus totiž z údajů uvedených na parkovací kartě nebyl viditelný, ale přivolaný strážník ověřením v databázi vydaných parkovacích karet bonus v podobě prodloužené platnosti
parkovací karty pochopitelně vždy zjistil.

   Nezřídka se také nejeden oznamovatel mylně domníval, že se strážník z různých důvodů vyhnul odstranění vozidla parkujícího bez platné parkovací karty. Ve skutečnosti mu ale odstranění vozidla znemožnilo poškozené svislé dopravní značení, což bylo rovněž častým jevem zejména v prvních měsících po vzniku ZPS v Praze 7. V zimních měsících navíc strážníkům znemožňovala odstranění některých vozidel neoprávněně parkujících v rezidentních zónách častá sněhová pokrývka či námraza čelních skel, neboť nebylo možné pořídit prokazatelnou obrazovou dokumentaci, která je nedílnou součástí každého odstranění vozidla. S ohledem na možnost uplatnění poškození vozidla není přípustné, aby strážník z důvodu kontroly parkovacích karet škrábal či jinak odstraňoval z čelních skel vozidel námrazu či přimrzlý sníh. I toto se mohlo jevit občanům z řad rezidentů jako nečinnost ze strany strážníků.

   Oznámení občanů tak mají z výše uvedených důvodů z pohledu strážníků svá pro i proti. Faktem však zůstává, že vzhledem k počtu nasazených strážníků a odtahové techniky musí mít samotný dohled nad ZPS určitou strategii, ve které je třeba zohlednit nejen celkový počet 86 ulic s zřízenou rezidentní zónou, ale také věčně zahlcené hlavní komunikace spojující oblast Holešovic s Letnou. Z některých stížností občanů bylo víc než patrné, že očekávají v každé z 86 ulic v době od 8.00 do 6.00 neustálou kontrolu ze strany strážníků, ale málokdo z nich si je vědom skutečnosti, že Obvodní ředitelství MP Prahy 7 disponuje aktuálním počtem 53 strážníků
v přímém výkonu, jejichž úkolem samozřejmě není jen dohled nad ZPS (viz níže citovaný § 2 zákona o obecní policii).

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění
dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu
svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření
k jeho obnovení,
f ) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

   V poslední řadě z pohledu strážníků za zmínku stojí také spousta vozidel stojících
od loňského 1. března na území Prahy 7v rozporu s obecnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích, čímž se jejichřidiči v naprosté většině případů snaží vyhnout odstranění vozidla z důvodu neoprávněného stání v rezidentních zónách
dle § 27/5 zák. č. 361/2000 Sb. Ne vždy všaktito řidiči takovým to stáním vozidla vytvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci,aby bylo možné přistoupit k odstranění jejich vozidla jako překážky dle § 45/4 zákona č. 361/2000 Sb. Mezi nejčastější případy pak patří zejména stání vozidel v druhé řadě (pokud řidič ponechá 3m šíři průjezdního profilu pro každý směr jízdy), stání na chodnících, stání na časově omezených místech pro zásobování nebo stání před kontejnery s odpadem.

   Uvedené často se opakující případy se sice ostatním občanům mohou jevit jako
nečinnost ze strany strážníků, ale je třeba si uvědomit, že strážník při svém oprávnění
může vycházet pouze z platné legislativy, která je dána zejména obecnou úpravou
pravidel provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 361/2000 Sb. Ve
spoustě konkrétních případů pak strážník navíc vychází ze spousty stanovisek různých kompetentních subjektů, neboť jednotlivé případy, kdy vozidlo vytvoří překážku
v provozu na pozemní komunikaci, nejsou v uvedeném zákoně taxativně stanoveny.
(red)
Ne 10. květen 2009, 08:08:32 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one