Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Hola , hola , školka volá

Která školka je ta pravá pro vaši ratolest a proč?
Na území Prahy 7 zajišťuje oblast předškolního vzdělávání osm mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ P7, dalším subjektem je Katolická MŠ v ulici U Uranie a v městské části Troja působí MŠ Trojská. Při výběru školky hraje značnou roli její vzdálenost od domova, ovšem ne vždy je rozhodující. Proto předkládáme stručný výčet aktivit a specifik, které jednotlivé školky charakterizují.

MŠ Kostelní
adresa: Kostelní 7
tel.: 233 374 436, 604 447 196
web: www.mskostelni.cz

Prezentuje se mottem „všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce”. Specifikem této MŠ je prohloubení estetických složek výchovy a péče o zdraví dětí. Umístění školky v Letenských sadech je dobrým zázemím pro všechny výchovně vzdělávací aktivity. V současnosti navštěvuje školku 112 dětí, rozdělených do čtyř oddělení. Všem dětem je k dispozici jídelna, tělocvična a sauna. K mateřské škole patří i prostorná zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami a pískovišti. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Přijďte se k nám schovat. Ke kroužkům, které mohou děti navštěvovat, patří například angličtina, flétna nebo keramika, zajímavě působí Pražánek zaměřený na seznamování s památkami Prahy a počítačový
kroužek.MŠ Nad Štolou
(součástí této školky je MŠ Janovského)
adresa: Nad Štolou 6 (Janovského 52)
tel.: 233 371 448, 220 870 227

Škola se zaměřuje na rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení, osvojování si základů hodnot společnosti, adaptaci a socializaci dítěte a rozvíjení schopnosti dítěte působit na své okolí jako samostatná osobnost. Mateřská škola se nachází přímo u Letenské pláně v Praze 7 a sídlí v činžovním domě v přízemí a v 1. patře. Interiér i rozmístění tříd připomíná rodinné prostředí. Uvnitř vnitrobloku je nová školní zahrada, která byla před necelými dvěma lety zrekonstruována. V mateřské škole je plně funkční dětská i učitelská knihovna, která je systematicky doplňována novými tituly. Školka je trojtřídní, v každém oddělení pracují učitelky podle vlastního třídního programu, který podle potřeby aktualizují. Třídní programy jsou zpracovány učitelkami podle Rámcového vzdělávacího programu. Co se týče kroužků, k obligátní angličtině a keramice se přidávají dramatický a taneční. Patriotismus je podporován tím, že děti se spolupodílejí svým vystoupením na kulturních akcích pořádaných městskou částí a vyrábí dárečky pro seniory. Školka spolupracuje s Rodinným centrem Letná a se Střední pedagogickou školou Evropská. Druhé pracoviště v ulici Janovského je vedeno v duchu školy rodinného typu.Pozn.: MŠ U Průhonu je součástí
MŠ Letohradská (škola je dočasně přestěhovaná do nově postaveného bloku spadajícího pod MŠ U Uranie). Dvě třídy jsou zde otevřeny od 5. 1. 2009.
Ve výchově se školka zaměřuje na rozvoj „sociálně úspěšného člověka”. Kromě pestrého programu a standardních kroužků jezdí děti na řadu výletů a školku v přírodě, a to jak v zimě, tak i na jaře. V této mateřské škole je jako v jediné na Praze 7 provozována speciální třída, školka se na svém druhém pracovišti v ul. U Průhonu U obou školek je krásná zahrada.
K dispozici je také logoped.MŠ Na Výšinách
adresa: Na Výšinách 3

Telefon:    02/33373770

Fax:         02/33373770

E-mail:     mts-vysiny@volny.cz
web: www.msnavysinach.cz

Tato školka si klade za cíl rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení si základů společenských hodnot a získávání osobní samostatnosti. To zní možná trochu dutě, ale dokladem toho, že nejde jen o prázdné fráze, je řada doprovodných aktivit, které školanabízí. Kromě plaveckého výcviku v Axe, návštěv divadel, planetária i koncertů chodí děti na tématické vycházky a podnětná pro intelekt dětí předškolního věku je i spolupráce s NG ve Vetržním paláci. Centrum volného času nabízí klasické zájmové kroužky jako dramatický a výtvarný, angličtinu a flétnu.MŠ U Uranie
adresa: Na Maninách 29A
tel.: 739 630 236
web: www.msuranie.net
email: uranie@volny.cz

Motto školy zní „Doma je doma. A ve školce? Tam je jako doma“. Hlavní důraz je zde kladen na osobnostní rozvoj dětí. Ty se zde učí komunikovat, jednat samostatně, bezpečně a tvořivě ve všech sociálních situacích a různých podmínkách dle svých možností a individuálních předpokladů. Ve školce zavádějí moderní metody výuky. Od roku 2005 zde probíhá také integrace dětí s rozsáhlejším pohybovým omezením do běžné třídy. Velkou výhodou této školky v nepříliš zelené části Holešovic je rozlehlá zahrada. V areálu, který má rozlohu 7000 m2, jsou i jesle, církevní Katolická mateřská škola sv. Klimenta, dětská lékářka a logopedie. Tyto subjekty spolu spolupracují, takže např. návštěvy dětí z jeslí v rámci různých akcí, třeba divadélka, ulehčují případnou pozdější adaptaci ve školce atd. V provozu jsou čtyři třídy mateřské školy.MŠ Tusarova
adresa: Tusarova 27
tel./fax.: 220 809 965
www.skolatusarova.cz
email: skola.tusarova@seznam.cz

Mateřská škola se nachází ve spodní části Holešovic. Je to samostatná budova, která je v blízkosti Základní školy Tusarova 27. Napojení na ni je bezesporu nespornou výhodou při nástupu do školy. Budova mateřské školy je umístěna mezi zahradami v proluce domů.Školka se prezentuje mottem „hrajeme si každý den”. Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti v oblasti rozvoje poznání, jazykových dovedností, literární výchovy, matematických představ, pohybových dovedností a celkové estetické tvořivosti. Umožňuje svobodnou volbu a výběr témat podle přání dětí – ty nejsou tudíž stresovány nebo do něčeho nuceny. Program povzbuzuje nesmělé děti, posiluje jejich sebevědomí a pozitivně hodnotí každého. Snaží se také podporovat iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. Záměrem programu je obohatit činnost dětí o zajímavou formu upevňování a opakování již dříve poznaného. Kapacita školky je 125 dětí.MŠ U Studánky
adresa: U Studánky 4
tel.: 233 374 638

Motto školky „jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je vždy príma“ dává tušit, že děti zde mají o aktivní zábavu postaráno. Školka stojí ve velmi klidné lokalitě s minimálním provozem,v těsné blízkosti parku Stromovka. Má celkem pět tříd, přičemž k budově
přiléhá školní zahrada, která prošla společně s budovou rozsáhlou rekonstrukcí.
Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a uzpůsobeny potřebám a věku dětí. Je zde k dispozici rozmanité množství hraček a didaktických pomůcek. Zahrada je rovněž přizpůsobena pobytu dětí: je zde pískoviště, zahradní průlezky s bezpečnostním povrchem, v létě je využíváno i mlhoviště. K dispozici mají děti kola, koloběžky, tříkolky, míče a bábovky. Školka se zaměřuje na rozvoj identity a komunikativnosti dětí, kterým nabízí velké množství kroužků. Za všechny
jmenujme předplavecký výcvik na Výstavišti a seznamování s angličtinou (2x týdně) nebo výuku angličtiny s rodilým mluvčím (5x týdně 3 hodiny denně). (hd)


Trocha historie
Již koncem 19. století – současně s výstavbou Holešovic – byly v sedmé městské části budovány opatrovny a mateřské školky, které měly v tomto období především sociální poslání. Budova MŠ U Studánky byla postavena v roce 1902. V Letohradské ulici byla samostatná opatrovna a mateřská škola otevřena roku 1894. Budovy škol užívané pro základní vzdělávání, které byly postaveny na přelomu 19. a 20. století, byly koncipoványjako reprezentační solidní stavby.

Tehdejší budovy slouží mateřským školám dodnes, dokladem čehož je například MŠ v Tusarově ulici, která byla vystavěna v letech 1896 až 1897, jak se můžeme dočíst ve zdejšíkronice pocházející z téhož roku. Její fasáda je pojata ve slohu „vlašské renesance“.Na obou křídlech se nacházejí nápisy a jména mužů, kteří se zasloužili o české školství. Ve škole se nachází vysvěcená kaple (nynější aula), která je hojně využívaná k různým kulturním i vzdělávacím účelům jak místním žactvem, tak i širokou veřejností. Budova byla rozdělena do dvou částí, z níž jedna byla určena pro dívčí měšťanskou školu a druhá pro obecnou školu. Po roce 1900 navštěvovalo školu až 800 žáků ročně.

Zdroj casopis Hobulet
Ne 5. duben 2009, 07:41:19 CEST
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one