Zde naleznete informace o Letenské pláni a o Letné na Praze 7.

Czech POINT bude od července ve všech infocentrech Prahy 7

Czech POINT bude od července ve všech infocentrech Prahy 7 - obrázek

Czech POINT bude od července ve všech infocentrech Prahy 7 - obrázek

Od 1. července 2009 budou poskytovat službu Czech POINT také Informační centra MČ Praha 7 sídlící v ul. Milady Horákové 2 a Komunardů 10. Dosavadní pracoviště Czech POINT lze navštívit na Úřadě MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000, přízemí, dveře č. 31) a v budově MV ČR na Letné (Nad Štolou 3, vchod z ul. Milady Horákové).

Více inforamcí o službě Czech POINZ naleznete níže.


Co je Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

 Výpisy z veřejných evidencí:     Výpisy z neveřejných evidencí:   
 Obchodní rejstřík     Rejstříku trestů
 Živnostenský rejstřík  Výpis bodového hodnocení
 Katastr nemovitostí     Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 Insolvenční rejstřík  Registr účastníků provozu MA ISOH

 

Ceník

EVIDENCE

CENA ZA 1. STRÁNKU

CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ ZAPOČATOU STRÁNKU

Obchodní rejstřík

  100,- Kč

  50,- Kč

Živnostenský rejstřík

  100,- Kč

  50,- Kč

Katastr nemovitostí

  100,- Kč

  50,- Kč

Insolvenční rejstřík

  100,- Kč

  50,- Kč

Rejstřík trestů

    50,- Kč

    0,- Kč

Výpis bodového systému

  100,- Kč

  50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

  100,- Kč

  50,- Kč

Registr účastníků provozu MA ISOH

  100,- Kč

  50,- Kč

Jaké doklady je potřeba předložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí se neověřuje totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

  IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

  IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

  Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Insolvenční rejstřík

  IČ organizace nebo údaje o osobě

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů (dále jen RT)

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)     a prokázat svoji totožnost například občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 

Od 16. 4. 2009 lze vydat výpis z rejstříku trestů i cizincům, kteří nemají přidělené české rodné číslo.

Nastane-li situace, kdy nelze výpis RT vystavit na počkání je vytištěna žádost o manuální zpracování (krátce tiket). S tímto tiketem a platným dokladem totožnosti může žadatel po uplynutí vyznačené doby navštívit libovolné kontaktní místo Czech POINT a vyzvednout si vyřízenou žádost.

Doba zpracování může být buď do 30 minut, nebo do tří dnů.

Čekací doba tři dny je stanovena v případě je-li:

  • státem narození žadatele Slovenská Republika.
  • státní příslušnost žadatele jiná než Slovenská republika (žadatel může mít státní příslušnost Česká republika nebo to být cizinec se státní příslušností jinou než Slovenská republika).
  • žadatel narozen před 26. 5. 1980.

Ve všech ostatních případe je stanovena čekací doba do 30 minut.

Obsah tiketu se liší podle toho, zda žadatel žádá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce.

  • Pokud žadatel žádá osobně, jsou zde uvedena osobní data žadatele a informace o průběhu manuálního zpracování a jeho vyřízení.
  • V případě žádosti prostřednictvím zmocněnce jsou navíc uvedena i osobní data zmocněnce.

Výpis bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT     o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají     o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému     o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle    § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může být vydán pro českou organizaci na základě jejího identifikačního čísla (IČ) nebo pro zahraniční organizaci na základě jejího zahraničního čísla (označení). V případě české organizace se IČ testuje, u organizací zahraničních nikoli.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem    ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než    3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Registr účastníků provozu MA ISOH

Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele    a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

  • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
  • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Pracovník provádí kontrolu totožnosti pouze za účelem ověření zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.

KDE O VÝPIS ZAŽÁDAT

  • Na městské části Praha 7 si lze o výpis zažádat v budově Úřadu Městské části Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000 v přízemí, dveře č. 31, tel.: 220 144 111
  • V budově Ministerstva vnitra Nad Štolou 3, Praha 7 (vstup bočním vchodem z ulice Milady Horákové), tel.: 233 359 289

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ CZECHPOINT

 nabř. Kpt. Jaroše 1000
dveře číslo 31
 Ministerstvo vnitra Nad Štolou 3
 Pondělí    7.30 – 11.30    12.00 – 17.30  Pondělí    7.30 – 12.00    12.30 – 15.00   
 Úterý    7.30 – 11.30    12.00 – 14.30  Úterý    7.30 – 12.00    12.30 – 18.00
 Středa    7.30 – 11.30    12.00 – 17.30  Středa    7.30 – 12.00    12.30 – 15.00
 Čtvrtek    7.30 – 11.30    12.00 – 14.30   Čtvrtek    7.30 – 12.00    12.30 – 18.00
 Pátek    7.30 – 11.30    12.00 – 14.00   Pátek    7.30 – 12.00    12.30 – 14.00

 

Aktualizace:  21. 4. 2009

Informační centrum Městské části Praha 7
M. Horákové 2, 170 00 Praha 7        Komunardů 10, 170 00 Praha 7

tel.: 233 370 715, 233 376 732        tel.:  283 871 735, 283 871 772

 

zdroj: OU Praha 7

St 20. únor 2013, 11:41:15 CET
kerim003
Email:
letenskaplan@email.cz


Google
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one